Medykalizacja kobiecego ciała na przykładzie operacji plastycznych
Palabras clave : 
Human body
Social control
Ideal model
Cosmetic surgery
Standardization
Normalization
Medicalization
Ciało ludzkie
Kontrola społeczna
Model idealny
Chirurgia kosmetyczna
Standaryzacja
Normalizacja
Medykalizacja
Fecha de publicación : 
2013
Editorial : 
Universidad Nicolás Copérnico de Torun
ISSN : 
2300-7648
Cita: 
Leźnicki, Marcin. “ Medykalizacja kobiecego ciała na przykładzie operacji plastycznych”, Scientia et Fides, Vol. 1, n. 1, 2013, pp.213-230.
Resumen
Medicalization of women’s bodies as exemplified by plastic surgeries. Medicalization of human condition including the medicalization of women’s bodies through the use of cosmetic surgery is advertised by the scientists as giving numerous benefits. At the same time, however, it undoubtedly raises many ethical and legal controversies regarding the validity of medicalization itself, possible directions of its future development and the means of social control over ongoing medicalization. In the case of medicalization of women’s bodies there are questions about its purpose and meaning, about the criteria of beauty and about constructing one’s picture based on the ideal model of „socially desired” body. Given a broad range and complexity of medicalization of human condition the author will first give a short introduction to the problem of medicalization and then will focus on the medicalization of women’s bodies through the use of cosmetic surgery whilst simultaneously giving arguments against its use and propagation.
Medykalizacja człowieka, w tym także dyskutowana w ramach poniższego tekstu medykalizacja kobiecego ciała z użyciem chirurgii kosmetycznej, mimo szerokiego wachlarza deklarowanych przez naukowców korzyści, bezspornie implikuje mnogość problemów natury etyczno-prawnej, co do m.in. słuszności samej medykalizacji człowieka, możliwego kierunku jej dalszego rozwoju i prognoz z nim związanych, jak też stosowanych metod oraz środków społecznej kontroli postępującej medykalizacji. W przypadku medykalizacji kobiecego ciała z użyciem chirurgii kosmetycznej, rodzą się zaś pytania, o jej celowość, znaczenie i charakter, o rozumienie ludzkiego ciała, o kryte- rium piękna, czy problem estetycznego konstruowania wizerunku na podstawie idealny modelu ciała „społecznie pożądanego”. Z racji problemowej rozpiętości, jak też złożoności zjawiska medykalizacji człowieka, po zarysowaniu problemu samej medykalizacji uwaga Autora zwrócona zostanie w stroną bliższego omówienia kwestii medykalizacji kobiecego ciała z użyciem zdobyczy chirurgii kosmetycznej, z jednoczesnym wskazaniem racji przemawiających przeciwko jej stosowaniu i propagowaniu.

Ficheros en este ítem:
Vista previa
Fichero
1892-7274-1-SM.pdf
Descripción
Tamaño
372.38 kB
Formato
Adobe PDF


Estadísticas e impacto
0 citas en
0 citas en

Los ítems de Dadun están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.