Teologia w świecie nauk
Keywords: 
Religious studies
Science
Logos
Rationality
Theology
University
Studia religijne
Nauka
Słowo
Racjonalność
Teologia
Uniwersytet
Issue Date: 
2013
Publisher: 
Universidad Nicolás Copérnico de Torun
ISSN: 
2300-7648
Citation: 
Perszon, Jan. “Teologia w świecie nauk”, Scientia et Fides, Vol. 1, n. 1, 2013, pp.151-182.
Abstract
Theology in the world of science. Although modern universities are direct successors of the great tradition of the Middle Ages they have a serious problem with theology. This discipline, which together with classical philology, has constituted the foundation and bond of all methodologically organised cognition has been marginalised because of the rapid development of natural sciences and rationalistic (positivist) paradigm in science. The rejection of the “Hymn to Logos” and its consequences have led to the crisis of university, the dissolution of existing vision of the world and moral principles rooted in the wise universum of the Creator and finally to the dejection of cognitive faculties of a human mind. In this context, the present study proposes a “logocentric” conception, persistently proclaimed by JosephRatzinger as the Cardinal- -Prefect and the Bishop of Rome which appears to be coherent and, most importantly, meaningful as it offers to the mankind understanding based on truth. Nevertheless, this doctrine derived from the fact of creation and incarnation of Logos-Jesus Christ seems to be rejected by modern culture which is variously prejudiced against Christianity.
Współczesne uniwersytety, choć w linii prostej są spadkobiercami wielkiej tradycji średniowiecza, mają poważny problem z teologią. Dyscyplina, która stanowiła (wraz z klasyczną filozofią) fundament i spoiwo wszelkiego – metodologicznie upo- rządkowanego – poznania, wskutek gwałtownego rozwoju nauk przyrodniczych i racjo- nalistycznego (pozytywistycznego) paradygmatu w nauce, została (w znacznej mierze spontanicznie) zepchnięta na margines. Odrzucenie „pieśni o Logosie” i jej konsekwen- cji doprowadziło do kryzysu uniwersytetu, rozpadu dotychczasowego obrazu świata i podstaw moralności (zakotwiczonych w rozumnym Stwórcy uniwersum), wreszcie zaś do zwątpienia w same poznawcze możliwości ludzkiego umysłu. W takim kontekście zaprezentowana w niniejszym opracowaniu propozycja „logo-centryzmu”, wytrwale gło- szona przez Józefa Ratzingera (także jako kardynała-prefekta i Biskupa Rzymu), jawi się jako koncepcja spójna i – co jeszcze ważniejsze – „sensowna”, czyli ofiarująca ludzkości oparty na prawdzie sens. Ponieważ jednak doktryna ta „wychodzi” z faktu stworzenia i wcielenia Logosu-Jezusa Chrystusa, współczesna kultura, w wieloraki sposób do chrze- ścijaństwa uprzedzona, wydaje się na nią zamknięta.

Files in This Item:
Thumbnail
File
1885-7262-1-SM.pdf
Description
Size
453.75 kB
Format
Adobe PDF


Statistics and impact
0 citas en
0 citas en

Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.