Materialno-biologiczny wymiar obrazu Bożego w człowieku
Other Titles: 
Material-biological dimension of the image of God in man
Keywords: 
Imago Dei
Materialność
Redukcjonizm
Nauki ścisłe
Theology
Materiality
Reductionism
Science
 Materias Investigacion::Teología y Ciencias religiosas
Issue Date: 
2014
Publisher: 
Universidad Nicolás Copérnico de Torun
ISSN: 
2300-7648
Citation: 
Alfonseca, Robert J. “Materialno-biologiczny wymiar obrazu Bożego w człowiek”, Scientia et Fides, Vol. 2, n. 2, 2014, pp.271-288.
Abstract
W artykule przedstawiono zarys teologii imago Dei w perspektywie na- ukowej wizji człowieka. Dzisiaj taka wizja jest określona istotnie przez szczegółowe nauki o człowieku, jak neurologia i kognitywistyka. Twierdzą one, że racjonalność i wolność człowieka są osadzone w konkretnych strukturach biologicznych i mogą być wyjaśnione na ich podstawie. Z takiej perspektywy imago Dei, który klasyczna tradycja teologiczna wiązała z ludzką racjonalnością i wolnością, nie powinien być rozumiany jako rzeczywistość czysto duchowa. Nowe metody i dane nauk stawiają teologię przed koniecznością przemyślenia tradycyjnego pojęcia obrazu w kierunku szerszej artykulacji jego materialnej struktury i natury. Człowiek, jako istota cielesna, jest obrazem Boga. Takie stwierdzenie nie oznacza konieczności przyjęcia jakiegokolwiek niewłaściwego redukcjonizmu czy ontologicznego monizmu i nie może być traktowane jako intelektu- alne uzasadnienia radykalnego naturalizmu właściwego niektórym ‘nowym ateizmom’. Artykuł pokazuje jak to twierdzenie można obronić z zachowaniem punktu widzenia klasycznej doktryny stworzenia właściwej dla chrześcijańskiej teologii.
The article presents the theology of imago Dei in perspective of scientific vision of human being. Today such vision is determined in the very special way by increasing influence of neurology and cognitive sciences. They claim that rationality and freedom of human being is grounded in the specific biological structures and can be explained by it. From such perspective imago Dei, which was defined by theological tradition as linked to human rationality and freedom, should not be understood as a merely spiritual dimension. New approaches and data of sciences introduce the necessity of rethinking traditional idea of the image toward broader articulation of its material character and nature. Human being, as a corporeal being, is the image of God. Such statement does not imply any kind of inappropriate reductionism or ontological monism and cannot be taken as an intellectual justification of radical naturalism. The article shows how this claim can be proved from the point of view of classical Christian doctrine of creation.

Files in This Item:
Thumbnail
File
4774-14291-1-SM.pdf
Description
Size
337.82 kB
Format
Adobe PDF


Statistics and impact
0 citas en
0 citas en

Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.