La aportación de la perspectiva cristiana en el actual momento educativo
Other Titles: 
The contribution of the christian perspective in the current educational situation
Wklad perspektywy chrescijanskiej w dzisiejsej rzecywistosci edukacyjnej
Keywords: 
Education
Faith education
Christian education
Interculturality
Interdisciplinarity
Solidarity
Digital culture
Christian anthropology
Ethics
Communication
Proclamation of faith
Educación
Educación de la fe
Educación cristiana
Interculturalidad
Interdisciplinariedad
Solidaridad
Cultura digital
Antropología cristiana
Ética
Comunicación
Anuncio de la fe
Wychowanie do życia wiarą
Wychowanie chrześcijańskie
Wielokulturowość
Interdyscyplinarność
Solidarność
Kultura cyfrowa
Antropologia chrześcijańska
Etyka
Komunikacja
Głoszenie wiary
Issue Date: 
2020
Publisher: 
Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ISSN: 
2353-7272
Citation: 
Pellitero, R. (Ramiro). "La aportación de la perspectiva cristiana en el actual momento educativo". Roczniki Teologiczne. 67 (11), 2020, 29 - 44
Abstract
The mission of education, with its requirements for personalization and consistency, is today part of cultural context, characterized primarily by technological globalization and digital culture. On top of all this, there is the crisis caused by the Covid-19 pandemic, which is undoubtedly becoming a challenge. It cannot be overcome without noticing the importance of education in its broadest sense. The article shows some of the current educational challenges and the possible contribution of Christianity to meeting these challenges. From this perspective, it is necessary to recognize the nature and style of Catholic educational institutions, taking into account—on the basis of the foundations of anthropology and ethics—the reality, both internal in the personalistic sense and the socio-cultural environment in which people live. The concluding section presents some basic proposals for educating to live the faith in our cultural context, which relate to teaching, communicating and announcing the faith.
La tarea educativa, con sus requerimientos de personalización y coherencia, se inscribe hoy en un contexto cultural, caracterizado sobre todo por la globalización tecnológica y la cultura digital. A esto se suma, por ahora, la crisis causada por la pandemia del Covid-19, crisis que a la vez desafía y valoriza la educación. En estas páginas se abordan algunos desafíos educativos actuales y cuál puede ser la aportación cristiana. En esta perspectiva se perfilan el carácter y el estilo de las instituciones educativas de inspiración católica, sin dejar de reclamar, sobre los fundamentos de la antropología y de la ética, una atención a la realidad, tanto a la realidad interior de las personas como al entorno sociocultural. Finalmente se formulan algunas propuestas de base para la educación de la fe en nuestro momento cultural, que relacionan la enseñanza, la comunicación y el anuncio de la fe.
Misja wychowywania, wraz ze swoimi wymaganiami dotyczącymi personalizacji oraz spójności, wpisuje się dzisiaj w kontekst kulturowy, charakteryzujący się przede wszystkim technologiczną globalizacją i kulturą cyfrową. Do tego wszystkiego dochodzi obecnie kryzys wywołany pandemią Covid-19, który niewątpliwie staje się wyzwaniem. Nie można mu sprostać nie dostrzegając wagi szeroko pojętego wychowywania. Artykuł ukazuje niektóre aktualne wyzwania wychowawcze, jak również możliwy wkład chrześcijaństwa w podejmowanie tych wyzwań. Z tej perspektywy należy dostrzec charakter i styl katolickich instytucji edukacyjnych, uwzględniając, na bazie podstaw antropologii i etyki, rzeczywistość, zarówno wewnętrzną w sensie personalistycznym, jak też środowisko społeczno-kulturowe, w którym żyje człowiek. W konkluzjach przedstawiono kilka podstawowych propozycji wychowywania do życia wiarą w naszym kontekście kulturowym, które dotyczą nauczania, komunikowania i głoszenia wiary.

Files in This Item:
Thumbnail
File
14752-Article Text-29753-1-10-20201230 (1).pdf
Description
Size
225.67 kB
Format
Adobe PDF


Statistics and impact
0 citas en
0 citas en

Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.