Mayorazgo, vinculaciones y economías nobiliarias en la Navarra de la Edad Moderna
Other Titles: 
Maiorazgoa, nobleen arteko loturak eta ekonomiak Aro Modernoko Nafarroan
Primogeniture, entailments and the economies of the nobility in Navarre during the Modern Age
Keywords: 
Nobleza
Mayorazgo
Vinculaciones
Haciendas nobiliarias
Endeudamiento
Edad Moderna
Crisis del Antiguo Régimen
Navarra
Noblezia
Oinordetza
Loturak
Noblezia ogasunak
Zorpetzea
Aro Modernoa
Antzinako Erregimenaren krisia
Nafarroa
Nobility
Primogeniture
Entailments
Finance systems of the nobility
Debt
Modern Age
Crisis of the Ancien Régime
Navarre
Issue Date: 
2008
Publisher: 
Iura Vasconiae
ISSN: 
1699-5376
Citation: 
Usunáriz, J.M. (Jesús María). "Mayorazgo, vinculaciones y economías nobiliarias en la Navarra de la Edad Moderna". Iura Vasconiae. 6, 2008, 383 - 424
Abstract
La institución del mayorazgo en Navarra fue básica en la organización de las haciendas nobiliarias durante los siglos XVI y XVIII. Este trabajo pretende hacer un repaso a la evolución de esta institución en Navarra — su número, su estructura y organización económica, la legislación—, para centrarse después en un aspecto de especial importancia como es el del endeudamiento de la nobleza y la disponibilidad de los poseedores de los mayorazgos para hipotecar o vender sus bienes a lo largo de la Edad Moderna y la estrecha relación de sus comportamientos con determinadas políticas emprendidas por la Corona. El estudio se basa en los fondos procesales y en los libros de Permisos de la sección de Tribunales Reales del Archivo General de Navarra.
Nafarroan oinordetza ezartzea oinarrizkoa izan zen nobleen ogasunen antolaketan, XVI. eta XVII. mendeetan. Lan honen asmoa leheneik, ezarpenak Nafarroan izan duen eboluzioa ikustea da –kopurua, egitura eta antolaketa ekonomikoa, legeria–, eta ondoren, oinarrizkoa den beste alderdi bat azaldu nahi du, hain zuzen ere: nobleziaren zorpetzea, Aro Modernoan oinordekotza zutenek ondasunak hipotekatzeko edo saltzeko aukerak, eta beraien jarrerek Koroaren politika jakinekin izandako lotura estua. Funts prozesalak eta Nafarroako Artxibategi Nagusiko Errege Auzitegiaren ataleko Baimen liburuak dira ikerketaren oinarri.
Primogeniture was a crucial element in Navarre for the organisation of the nobility’s finance systems during 16th and 18th centuries. This paper traces the evolution of entailed estates in Navarre – their number, economic structure and organisation, legislation – and then focuses on an aspect of great importance: the debts contracted by the nobility during the Modern Age, the willingness of the owners of entailed estates to mortgage or sell their assets, and the close relationship between their behaviour and specific policies implemented by the Crown. The study is based on procedural archives and the permit books from the Royal Accounts section of the General Archive of Navarre.

Files in This Item:
Thumbnail
File
IURA 6_383-424-Usunariz.pdf
Description
Size
454.98 kB
Format
Adobe PDF


Statistics and impact
0 citas en
0 citas en

Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.